Preguntas frecuentes volta o cole

Tentando aclarar moitas dúbidas sobre a volta á escola e o seu funcionamento durante os primeiros días, poñemos a disposición das familias un documento sobre as preguntas máis comúns.

Dado que aínda hai algunhas respostas descoñecidas e a situación é cambiante, será un documento vivo, que iremos poñendo ao día a medida que xurdan novas actualizacións ou novas preguntas.

Actualizado: 7 de setembro de 2020

QUE DÍA COMEZAN AS CLASES?

10 de setembro: 3 anos e 4 anos Infantil. 1º, 2º 3º Primaria

11 de setembro: 5 anos Infantil. 4º, 5º e 6º Primaria

 

16 de setembro: 1º e 2º ESO. 1o Bacharelato

17 de setembro: 3º ESO e 2º Bacharelato

18 de setembro: 4º ESO

CAL É O HORARIO DE SETEMBRO?

As entradas na infantil e na primaria serán escalonadas para que non se produzan aglomeracións. A
puntualidade faise máis necesaria que nunca.

INFANTIL

3 anos: pódese elixir entre dúas horas de entrada (9:00 ou 10:00) e de saída (13:00 ou 13:45). Teredes
que comunicar a vosa preferencia de entrada só se escolledes as 10:00 e da saída só se se trata das
13:00, e non é posible cambiar ao longo do dito mes.

4 anos: luns a venres de 9:20 a 14:00 horas

5 anos: luns a venres de 9:00 a 13:50 horas

PRIMARIA

1º e 2º de Educación Primaria: luns a venres de 9:00 a 13:45 horas
3º e 4º de Educación Primaria: luns a venres de 9:05 a 13:50 horas
5º e 6º de Educación Primaria: luns a venres de 9:10 a 13:55 horas

ESO

1º e 2º ESO: luns a venres de 8:30 a 14:05 horas e luns de 16 a 17:40 horas.

3º e 4º ESO: luns a venres de 8:30 a 14:05 horas (martes ata 14:55) e luns de 16 a 17:40 horas

Bacharelato

Luns a venres de 8:30 a 14:05 horas (martes e mércores ata 14:55) e luns de 16 a 17:40 horas.

Accede aos horarios premendo:

HORARIO INFANTIL HORARIO PRIMARIA HORARIO ESO HORARIO BACH

O PRIMEIRO DÍA DE CLASE, O HORARIO SERÁ COMPLETO?

O alumnado de 3 anos da Infantil: cada neno/a ten asignada unha quenda de entrada e de saída para os días 10 e 11 de setembro.

O alumnado de 4 anos da Infantil comeza ás 10:30 e só por este día.

O alumnado de 5 anos da Infantil comeza ás 9:30 horas e só por este día.

O alumnado de ESO e Bacharelato de 9:30 a 13:30 horas e só por ese día.

CAMBIARÁ O HORARIO A PARTIR DE OUTUBRO?

Na ESO e en Bacharelato o horario, salvo cambios que recomenden a xornada única, non varía ao longo de todo o curso.

As etapas de infantil e primaria teñen xornada partida a partir de outubro (luns a xoves de 9:30 a 13:00 e de 15 a 17 horas e venres de 9:30 a 14 horas) salvo que as circunstancias recomenden continuar coa xornada única. A decisión será comunicada polo centro en torno ao 20 de setembro.

É OBRIGATORIA A ASISTENCIA A CLASE?

A asistencia é obrigatoria para todo o alumnado escolarizado.

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

TODAS AS CLASES SERÁN PRESENCIAIS?

A actividade lectiva será presencial para todos os niveis e etapas do sistema educativo.

HABERÁ GRUPOS BURBULLA EN TODOS OS NIVEIS?

En educación infantil e na primaria, a organización do alumnado establecerase, en grupos de convivencia estable (coñecidos como grupos burbulla), en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo.

COMO PODEMOS MERCAR O UNIFORME E O CHÁNDAL?

Para evitar o fluxo de persoas no Colexio, pódense mercar a través da tenda on line creada na web do Colexio
https://web.lasallesantiago.gal/tenda/

A tenda física estará aberta do 1 ao 9 de setmebro en horario de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00
horas.

É OBRIGATORIO O USO DO UNIFORME E O CHÁNDAL?

De forma excepcional, o uso do uniforme en 1º, 2º e 3º de Primaria será voluntario. O chándal é obrigatorio en todos os niveis.

COMO PODEMOS MERCAR OS LIBROS DE TEXTO?

Para evitar o fluxo de persoas no Colexio, pódense mercar a través da tenda online creada na
web do Colexio. Se recollerán na libraría tras recibir unha mensaxe de confirmación.

https://web.lasallesantiago.gal/tenda/

A libraría estará aberta ata o 9 de setembro de 10:00 a 13:30 horas e de 16:30 a 20:00 horas.
10 de setembro ata o 17, de 16:30 a 20:00 horas.

As familias acollidas ao Fondo Solidario da Xunta, terán que recoller os libros na secretaría do
colexio (unha persoa por familia) os días 10 e 11 de setembro de 9:00 ás 13:00 e de 16:00 a
18:00 horas (PRIMARIA) e o día 17 de setembro de 10:00 ás 13:00 e de 16:00 ás 18:00 horas (ESO).

As familias que tramiten o vale de axuda para a compra de libros de texto terán que recollelos
no horario de libraría a principio de curso presentando o vale.

QUE TEMOS QUE FACER ANTES DE SAIR DA CASA?

Unha auto avaliación da Xunta dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Os resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Os test deberían de ser realizados tamén polos adultos convivintes para evitar contaxios.

Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.

PREME AQUÍ PARA ACCEDER Á AUTO AVALIACIÓN DA XUNTA

SE O MEU FILLO OU FILLA TEN ALGÚN SÍNTOMA, QUE TEMOS QUE FACER?

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID.

Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico.

E SE OS SÍNTOMAS PRESÉNTANSE ESTANDO NO COLEXIO?

Ante a detección de síntomas compatibles con infección nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica.

Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado.

NO CASO DE CONFIRMARSE UN CASO NO COLEXIO, QUE PASARÍA?

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade.

Considérase contacto estreito a calquera alumno/a, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia menor a 2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara.

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial.

QUEN FORMA O EQUIPO COVID-19 DO COLEXIO?

O director do colexio e os xefes de estudo.

CAL É O CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA DO COLEXIO?

O centro de saúde de referencia, según establecen as normas da Consellería de Sanidade, todavía non foi asignado.

QUE É O PLAN DE CONTINXENCIA?

O “Plan de Continxencia” que ten que aprobar a dirección do Colexio e un documento no que se establecen as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.

A MASCARA É OBRIGATORIA PARA TODO O ALUMNADO?

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.

Na educación infantil sempre que sexa posible usarase a máscara. O alumnado da Infantil que faga uso de transporte, madrugadores ou ludoteca terá que levar unha máscara para utilizala nos traslados así como unha de reposto (lembrade que deben levar onde gardar de xeito individual cada unha)

A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo da persoa obrigada. A obriga contida non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.

CANTAS MÁSCARAS E MATERIAL DE HIXIENE HAI QUE LEVAR AO COLEXIO?

Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.

O alumnado tamén levará un bote de uso individual de xel hidroalcohólico (excepto infantil), un paquete de panos desbotable e unha botella pequeña de auga reutilizable (os bebedeiros estarán pechados e non se poderán encher nas billas).

USARÁN MÁSCARAS NAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA?

Nas clases de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica.

Minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans.

Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida.

QUE DISTANCIA HAI QUE DEIXAR ENTRE PERSOAS? E ENTRE POSTOS?

De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.

O alumnado de educación infantil que traballa en grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as deixarán unha distancia de 1,5 metros entre grupos.

Non se aplicarán criterios de limitación de distancia en educación infantil e na educación primaria sempre e cando se establezan grupos de convivencia estable (grupos burbulla).

O alumnado de secundaria e bacharelato terán os seus postos orientados na mesma dirección e cunha distancia mínima de metro e medio medidos dende o centro da cadeira.

CANDO E CANTAS VECES LAVARÁN AS MÁNS?

O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

Nos aseos ten que haber portapanos desbotables e dispensadores de xabón e xel hidroalcohólico nos espazos común.

PODEMOS ENTRAR AS FAMILIAS AO COLEXIO?

O alumnado de infantil e primaria poderá chegar ao centro acompañado dun só familiar, quen poderá acceder só ata a marca vermella pintada no chan para tal efecto. Fóra dese suposto e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo.

O alumnado da Infantil entrará e sairá co mandilón en sen abrigo.

Lugares de recollida Infantil: as entradas e saídas faranse seguindo os horarios esperando detrás das liñas vermellas. As saídas faranse coma sempre seguindo a orde da letra da aula.

Lugares de recollida Primaria:1º e 2º Educación Primaria nas escaleiras da entrada principal, 1º nas da esquerda e 2º nas da dereita sen entrar na zona vermella pintada no chan.

3º a 6º Educación Primaria: nos campos pintados co curso correspondente no chan (ver plano).

As familias non poden atravesar os campos, senón que deben camiñar polas pistas de atletismo ata o campo do grupo do seu fillo/a e sair da mesma maneira, tanto polo portalón como pola rampla.

PREME PARA VER O PLANO

PREME PARA ACCEDER Á AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA

VANSE ASIGNAR LUGARES DE ENTREGA E RECOLLIDA PARA TODOS OS NIVEIS?

No patio haberá zonas delimitadas no chan para os diferentes cursos.

HABERÁ SERVIZO DE COMEDOR?

O Colexio ten a obrigación de manter o servizo de comedor limitando a capacidade suficiente para ter ao
alumnado separado por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean
encarados (non aplicable para o alumnado que formen un grupo burbulla que poderán estar xuntos). Comerán todos os días no mesmo sitio.

Comeza o 14 de setembro.
Non se admiten usuarios/as por días soltos.
Non se permite o uso de cepillos de dentes.

O comedor terá un aforo máximo de 130 comensais ao tempo polo que se establecerán 3 quendas:
1ª quenda ás 13:00 horas (Infantil), 2ª quenda ás 14:00 horas (primaria). 3ª quenda ás 14:45 horas (ESO
e, de ser preciso polo incremento de inscricións 6º da Primaria).

O alumnado agardará nas aulas cos monitores/as para baixar á hora correspondente por orde ao comedor.

Recollida alumnado da Infantil: unha persoa de cada familia poderá ir a recoller ao seu fillo/a á porta de 4/5 anos ata as 15:30 horas (hora límite).

Recollida alumnado da Primaria: unha persoa de cada familia poderá ir a recoller ao seu fillo/a a partir na súa zona do patio, ou ben na clase en caso de choiva (neste caso comunícase á persoa que estea na entrada para que vaian buscar ao das 14:45 e ata as 15:30 horas para o alumnado de 1.o a 6.o da Primaria neno/a). A partir das 15:30 recolleranse os alumnos de 1º e 2º na ludoteca e os de 3º a 6º na biblioteca ou patio exterior.

Inscricións antes do xoves 10 de setembro indicando nome completo, curso e días da semana que o
usará no mail andrea.castro@lasallesantiago.gal

O ALUMNADO COMPARTIRÁ MATERIAL?

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como estoxos rotulados co seu nome.

Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.

Especial coidado terá a alumnado de cursos superiores cos móbiles e dispositivos electrónicos.

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar.

COMO SERÁN OS RECREOS?

O equipo directivo establecerá o aforo de cada un dos espazos de recreo e, segundo as circunstancias, valorará a reducción do tempo de descanso ou o seu transcurso na aula, aínda que se priorizará a realización ao aire libre.

Nos recreos extremarase a vixilancia do alumnado. Durante os mesmos, e nas entradas e saídas do centro, haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.

O alumnado da ESO debe permanecer nas instalacións colexiais durante o recreo. Tamén despois do comedor os días que teñan clase pola tarde e/ou antes de entrar a comer se tivesen que agardar por cuestións de organización.

Ao alumnado de Bacharelato pediráselles autorización asinada polas familias ao comezo do curso para poder saír do colexio nese momento.

Non haberá servizo de cafetería durante o recreo nin se poderá comprar nas máquinas expendedoras do pavillón.

COMO FUNCIONARÁ O SERVIZO DE TRANSPORTE?

A empresa Autocares Grabanxa realizará o servizo de transporte escolar durante o curso 2020-21. Nalgunhas das liñas seguirase compartindo autobús co alumnado do colexio Nosa Sra. dos Remedios, San Jorge e A Inmaculada. Aínda que nun primeiro momento a xestión vaise facer desde o centro, o pagamento efectuarase directamente á empresa indicada.

PREME PARA ACCEDER Á CIRCULAR DE PREZOS E PARADAS

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor trazabilidade dos contactos.
Inicialmente pódense usar todas as prazas con obriga de uso de máscara.

O alumnado usuario do servizo de transporte terá prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral

HABERÁ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES? E PASTORAL?

O colexio ten as actividades extraescolares en estudo.

Dado que en Infantil e Primaria haberá «grupos burbulla», non parece coherente illalos durante a súa estadía no colexio para despois xuntalos nas actividades extraescolares.

A oferta de Grupos Salle Xove vaise manter para os rapaces de 5o e 6o de Primaria, ESO e Bacharelato en formato non presencial unha vez por semana a partir de outubro.

HABERÁ SERVIZO DE MADRUGADORES E LUDOTECA?

O colexio ofertará servizo de madrugadores e ludoteca para o alumnado da infantil e de 1º e 2º da primaria dende o 14 de setembro.

O resto de alumnado de Primaria (3o en adiante) poderá acudir á biblioteca do centro.

Horario de Madrugadores: de 7:45 ás 9:00.

Horario de Ludoteca: dende o remate da comida ata as 17:30.

A recollida será feita na porta da ludoteca por tan só un adulto.

Inscricións antes do xoves 10 de setembro indicando nome completo, curso e días da semana que o usará no mail andrea.castro@lasallesantiago.gal

PÓDESE USAR A BIBLIOTECA?

De 8:30 h ás 9:00 h e de 15:30 h ás 17:30 h.

COMO CONTACTAR COA SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN DO COLEXIO?

Administración (Tamara Tejo)

Secretaría (Mª Carmen Pardo):

AS ACTIVIDADES DA ANPA SERÁN PRESENCIAIS?

A ANPA, actuando coa responsabilidade esixida no oportuno plan de adaptación á situación de alerta sanitaria, desenvolverá as súas actividades e xuntanzas por medios telemáticos evitando a concentración dun número elevado de persoas.

A ANPA desenvolverá programas de formación e divulgación para as familias e, en coordinación co Colexio, para o alumnado ademáis de colaborar co centro nos plans de protección e de conciliación.

ONDE PODO CONSULTAR O PROTOCOLO A ADOPTAR POLOS CENTROS EDUCATIVOS?

Na web da Consellería de Sanidade

Preme neste enlace

SE TEMOS ALGUNHA DÚBIDA OU SUXESTIÓN PODEMOS COMUNICAR COA ANPA?

Non dubidedes en facelo. Por favor usade o noso correo electrónico:

informacion@anpalasallesantiago.es

Máis info na web do Colexio La Salle, na web da ANPA e no facebook da ANPA

Este documento foi realizado en base ao protocolo de actuación do Colexio La Salle e das INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G No 174 BIS DO 28-08-2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021, Consellería de Sanidade Xunta de Galicia