As Asociacións de Pais e Nais (APA, AMPA, ANPA), existen en todos os Centros Educativos, sexan estes públicos, concertados ou privados. Reúnen ás familias de alumnos do Centro que voluntariamente queren pertencer á mesma.

O papel dos país e nais no labor dun Centro nace xa na propia Constitución (art. 27/7), e desenvolveuse por todas e cada unha das posteriores Leis Orgánicas e Regulamentos en materia de Educación. As nosas competencias e obrigas están contidas nos nosos Estatutos e, dito dun xeito resumido, a nosa existencia fundaméntase en defender os intereses das familias e representalas ante o Centro.